Geografia albo dokładne opisanie Królestw Galicyi i Lodomeryi hr. Kuropatnickiego

LIBUSZA
Wieś kameralna, stolica obszernej włości, w lny, tkaczów, wapno, lasy i ryby obfitej.