Rymut Kazimierz, Nazwy miejscowe dawnego powiatu bieckiego, W: Prace onomastyczne 23, Polska Akademia Nauk, Komitet Językoznawstwa, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, 1975

 

Libusza, dawniej Lubusza, wś w pow. gorlickim: Lubussa 1342 Zb I 42; Nos Kazimirus...rex...Iacobo damus villam in fluvio dicto Lubus...locandi (1348) 1672 AGZ III 4; Libuscha (1383) KM III 932; Lybusza 1480 SH; Libesza (!) 1564 ML I s. 143; Libuza 1581 Paw s. 114; Libusza 1680 RPob s. 286; Libusza, -szy, libuski 1965 UN 56 s. 22. -  N. dzierź. od n. os. Lubuch (Lubomir, Luborad). Por. Nicolai dicti Libuch 1382 Zb I 170. Również rzeka, nad którą wś. leży, nazywała się Lubusza. Por. Lubussa (fluvium) (1279) 1336 Zb I 6. Przejście Lubusza-Libusza związane jest ze zmianą lu-li.

 

SKRÓTY ŹRÓDEŁ I OPRACOWAŃ

 

AGZ    - Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum
tzw. Bernardyńskiego w e Lwowie, T. I – XIX, Lwów 1868-1906

KM     - F. Piekosiński, Kodeks dyplomatyczny Małopolski, t. I-IV, Kraków 1876-1905

ML     J. Małecki, Lustracja województwa krakowskiego. 1564, cz. I-II,
Warszawa 1962-1964.

Paw     A. Pawiński, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. Małopolska, t. III-IV, Źródła dziejowe, t. XIV-XV, Warszawa 1886.

RPob   E. Trzyna, S. Żyga, Rejestr poborowy województwa krakowskiego z roku 1680
wraz z aneksem miast według rejestru z roku 1655, Wrocław 1959.

SH       Materiały ze źródeł rękopiśmiennych do Słownika historyczno-geograficznego średniowiecznej Małopolski pod red. prof. Karola Buczka

UN      - Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych: 56. Powiat gorlicki, 58. Powiat jasielski. Według stanu z dnia 1 VII 1952 r., Warszawa 1952

Zb        - S. Kuraś, Zbiór dokumentów małopolskich, t I-V, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962-1970